Adatkezelési tájékoztató

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Verzió: [2.0]

Hatályos: [2021. július 15-től]

 

A Vowfully Weddings & Elopements szolgáltatás igénybe vétele (a „Szolgáltatás”) és a https://vowfully.hu/ weboldal (a „Weboldal”) használata során, ideértve a Weboldalon történő vásárlás esetét is, a Vowfully Kft. (adatait lásd a lenti 2.1. pontban) kezeli az Ön személyes adatait. A jelen adatkezelési tájékoztató (a „Tájékoztató”) tartalmaz minden olyan információt, amely alapján el tudja dönteni, hogy személyes adatait megadja-e a részünkre.

 • Alkalmazandó jogszabályok

A személyes adatokat a mindenkor irányadó európai uniós és magyar jogszabályoknak megfelelően kezeljük. Ezek különösen az alábbiak:

 • az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban: “GDPR“)
 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény – amennyiben a GDPR-ra tekintettel alkalmazandó.
 • Az Adatkezelő
 1. A jelen Tájékoztató tárgyát képező személyes adatok kezelését a Vowfully Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1146 Budapest, Thököly út 144. fszt. 3.; cégjegyzékszám: 01-09-383014; adószám: 29194991-2-42; web: https://vowfully.hu/; telefon: +36 30 484 5746; e-mail: yes@vowfully.hu; képviseli: Szaffner Dóra ügyvezető; a továbbiakban „Vowfully” vagy „Adatkezelő”) végzi.

 

 • Értelmező rendelkezések

Ezen Tájékoztató alkalmazásában:

 1. Érintett: a kezelt személyes adat alapján azonosított vagy azonosítható természetes személy.
 2. Személyes adat: az Érintettre vonatkozó bármely információ.
 3. Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza. Ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja.
 4. Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.
 5. Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.
 6. Harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az Érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak.

 

 • Az adatkezelés elvei

A személyes adatok:

 • kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az Érintett számára átlátható módon kell végezni („jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság”);
 • gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történjen, és azokat ne kezeljék ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon; nem minősül az eredeti céllal össze nem egyeztethetőnek a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból történő további adatkezelés („célhoz kötöttség”);
 • az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak kell, hogy legyenek, és a szükségesre kell korlátozódniuk („adattakarékosság”);
 • pontosak és szükség esetén naprakészek kell, hogy legyenek; minden ésszerű intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék („pontosság”);
 • tárolásának olyan formában kell történnie, amely az Érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé; a személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor, amennyiben a személyes adatok kezelésére közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül majd sor, az e rendeletben az Érintettek jogainak és szabadságainak védelme érdekében előírt megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására is figyelemmel („korlátozott tárolhatóság”);
 • kezelése során megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítani kell a személyes adatok megfelelő biztonságát, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve („integritás és bizalmas jelleg”);
 • az adatkezelő felelős jelen pontban meghatározott elveknek való megfelelésért, továbbá képesnek kell lennie e megfelelés igazolására („elszámoltathatóság”).
 • Milyen célból, hogyan és meddig kezeljük a személyes adatokat? 

5.1. Ajánlatadás a Szolgáltatással összefüggésben

Az adatkezelés

 1. célja: az Öntől (telefonon, e-mailben, a Weboldalon vagy a Vowfully közösségi média felületein keresztül) kapott ajánlatkérés(ek) megválaszolása, a Szolgáltatás igénybe vételére irányuló szerződés megkötését megelőző tárgyalások lefolytatása;
 2. jogalapja: az adatkezelés a szerződés megkötését megelőzően az Ön kérésére történő lépések megtételéhez szükséges [GDPR 6. cikk (1) b)];
 3. időtartama: a Szolgáltatás igénybe vételére irányuló szerződés megkötéséig, ennek hiányában pedig az ajánlat elutasításáig;
 4. során kezelt személyes adatok köre: név, elektronikus levelezési cím (e-mail cím), telefonszám;
 5. során a személyes adatok címzettjei, a címzettek kategóriái: az adatok harmadik személyek részére nem kerülnek továbbításra;
 6. során automatizált döntéshozatal, ideértve a profilalkotást is, történik-e: nem.

A jelen pontban részletezett személyes adatok Érintett általi szolgáltatására nem áll fenn jogszabályi vagy szerződéses kötelezettség.

5.2. A Szolgáltatás nyújtására szolgáló szerződés létrehozása és teljesítése

Az adatkezelés

 1. célja: a Szolgáltatás nyújtására szolgáló szerződés megkötése, a Szolgáltatás teljesítése és bármely ezzel kapcsolatos ügy intézése, és az ezzel közvetlenül összefüggő kommunikáció Önnel;
 2. jogalapja: szerződés teljesítése [GDPR 6. cikk (1) b)];
 3. időtartama: a szerződés megszűnésétől számított öt (5) évig;
 4. során kezelt személyes adatok köre: név, személyazonosító adatok, elektronikus levelezési cím (e-mail cím), telefonszám, a megrendelt Szolgáltatás és annak egyéb tulajdonságai, adatai (jellege, ára), a Szolgáltatás nyújtásához az Ön által a Vowfully rendelkezésére bocsátott információk (például az esküvői meghívottak száma, kiválasztott helyszínek, dekoráció, menü és egyéb személyes preferenciák);
 5. során a személyes adatok címzettjei, a címzettek kategóriái: amennyiben az a szerződés teljesítéséhez közvetlenül szükséges, a Vowfully a fenti d) pontban felsorolt egyes személyes adatokat továbbítja a vele az Ön megbízásából együttműködő esküvői szolgáltatók részére, akiknek pontos köréről és elérhetőségeiről a Vowfully az Önnel történő szerződéskötést követően tud tájékoztatást adni;
 6. során automatizált döntéshozatal, ideértve a profilalkotást is, történik-e: nem.

A jelen pontban részletezett személyes adatok Érintett általi szolgáltatására szerződéses kötelezettség áll fenn.

5.3. A Weboldalon történő vásárlás, a termékek értékesítésére szolgáló szerződés létrehozása és teljesítése

Az adatkezelés 

 1. célja: megrendelések feldolgozása vagy a megrendelés törlésével vagy bármely egyéb, a megvásárolt áru megrendelésével kapcsolatos ügyek intézése;
 2. jogalapja: szerződés teljesítése [GDPR 6. cikk (1) b)];
 3. időtartama: a megrendelés leadásától számított öt (5) évig;
 4. során kezelt személyes adatok köre: név, elektronikus levelezési cím (e-mail cím), szállítási cím, kiválasztott áru és annak egyéb tulajdonságai, adatai (például annak ára, mennyisége), a vásárlás egyéb ismérvei;
 5. során a személyes adatok címzettjei, a címzettek kategóriái: a Vowfully a fenti d) pontban felsorolt személyes adatokat továbbítja a vele együttműködő futárszolgálat részére, amelynek személyéről és elérhetőségeiről a Vowfully az Önnel történő szerződéskötést követően tud tájékoztatást adni.
 6. során automatizált döntéshozatal, ideértve a profilalkotást is, történik-e: nem.

A jelen pontban részletezett személyes adatok Érintett általi szolgáltatására szerződéses kötelezettség áll fenn.

5.4. Számlázás

Az adatkezelés 

 1. célja: a Vowfully által az Ön részére a Szolgáltatás igénybe vételéről vagy a Weboldalon történő vásárlásról történő számla kiállítása;
 2. jogalapja: jogi kötelezettség teljesítése [GDPR 6. cikk (1) c)];
 3. időtartama: a számla kiállításától számított nyolc (8) évig [a számvitelről szóló a 2000. évi C. törvény (a „Számviteli tv.”) 169. § (2) bekezdés];
 4. során kezelt személyes adatok köre: az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (az „Áfa tv.”) 169. §-a szerinti személyes adatok;
 5. során a személyes adatok címzettjei, a címzettek kategóriái: a Vowfully a számlázás során a Számlázz.hu online számlázási szolgáltatót veszi igénybe (KBOSS.hu Kft.; székhelye: 1031 Budapest, Záhony utca 7.; adószáma: 13421739-2-41; cégjegyzékszáma: 01-09-303201; elérhetőségek: info@szamlazz.hu, +36 30 35 44 789) // a Vowfully a számlázás és a Számviteli tv. 169. § szerinti könyvvezetési kötelezettségei teljesítése érdekében külső könyvelő irodát vesz igénybe ([Bognár Ildikó]; székhelye: [1118 Budapest Frankhegy utca 12. 1/3]; elérhetőségek: [bognar.i@hotmail.com, +36 30 474 1606])
 6. során automatizált döntéshozatal, ideértve a profilalkotást is, történik-e: nem.

A jelen pontban részletezett személyes adatok Érintett általi szolgáltatására jogszabályi kötelezettség áll fenn.

5.5. Az elállási vagy felmondási jog gyakorlása 

Az adatkezelés 

 1. célja: a Szolgáltatásra irányuló szerződés vagy a Weboldalon történő vásárlás esetében az elállási vagy felmondási jog gyakorlása esetén a visszárus termékek kezelése és a termékek vagy a Szolgáltatás ellenértékének visszatérítése (kapcsolódó számla kiállítása) a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően;
 2. jogalapja: a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20-23. §-a szerinti jogi kötelezettség teljesítése [GDPR 6. cikk (1) c)];
 3. időtartama: a számla kiállításától számított nyolc (8) évig [Számviteli tv. 169. § (2) bekezdés];
 4. során kezelt személyes adatok köre: név, elektronikus levelezési cím (e-mail cím), a Szolgáltatás vagy a visszárus termék és annak egyéb tulajdonságai, adatai (például annak ára, mennyisége), valamint az Áfa tv. 169. §-a szerinti személyes adatok;
 5. során a személyes adatok címzettjei, a címzettek kategóriái: a személyes adatok harmadik személyek részére nem kerülnek továbbításra;
 6. során automatizált döntéshozatal, ideértve a profilalkotást is, történik-e: nem.

A jelen pontban részletezett személyes adatok Érintett általi szolgáltatására jogszabályi kötelezettség áll fenn.

5.6. Marketingcélú kapcsolatfelvétel

Az adatkezelés 

 1. célja: marketingcélú tájékoztatás nyújtása a Szolgáltatásokról és a Weboldalon elérhető vagy bevezetésre kerülő termékekről, akcióinkról és más, a Vowfullyval kapcsolatos témákról; ez azt jelenti, hogy hírleveleket vagy más hasonló üzeneteket küldünk, amelyekről Ön bármikor leiratkozhat;
 2. jogalapja: az Ön hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) a)];
 3. időtartama: az Ön hozzájárulásának visszavonásáig;
 4. során kezelt személyes adatok köre: név, elektronikus levelezési cím (e-mail cím), telefonszám, lakcím; 
 5. során a személyes adatok címzettjei, a címzettek kategóriái: a hírlevelünkre feliratkozók adatbázisának és a hírlevelek kiküldésének kezelése érdekében a Mailchimp külső szolgáltatót vesszük igénybe (The Rocket Science Group, LLC; székhelye: 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308, USA; elérhetősége: https://mailchimp.com/contact/
 6. során automatizált döntéshozatal, ideértve a profilalkotást is, történik-e: nem.

A jelen pontban részletezett személyes adatok Érintett általi szolgáltatására nem áll fenn jogszabályi vagy szerződéses kötelezettség.

5.7.   Fogyasztóvédelmi panaszok kezelése

Az adatkezelés 

 1. célja: az Érintettek fogyasztóvédelmi törvény hatálya alá eső panaszainak kezelése;
 2. jogalapja: a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (az „Fgytv.”) 17/A. §-a szerinti jogi kötelezettség teljesítése;
 3. időtartama: a fogyasztóvédelmi panasz beérkezésétől számított öt (5) évig;
 4. során kezelt személyes adatok köre: név, lakcím, a panasz tartalma, amely egyéb személyes adatot tartalmazhat az ügy tárgyától függően, ha az Érintett más kapcsolattartási adatot is megad, akkor ez az adat, illetve az Fgytv. 17/A. § (5) bekezdésében foglalt jegyzőkönyv felvétele esetén az ott meghatározott személyes adatok;
 5. során a személyes adatok címzettjei, a címzettek kategóriái: a személyes adatok harmadik személyek részére nem kerülnek továbbításra;
 6. során automatizált döntéshozatal, ideértve a profilalkotást is, történik-e: nem.

A jelen pontban részletezett személyes adatok Érintett általi szolgáltatására jogszabályi kötelezettség áll fenn.

5.8. Referenciaanyagok bemutatása

Az adatkezelés

 1. célja: a Vowfully által nyújtott Szolgáltatásokról készült referenciaanyagok bemutatása a Weboldalon, illetve a Vowfully közösségi média oldalain (Facebook, Instagram, Pinterest, YouTube, Google); 
 2. jogalapja: az Ön hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) a)];
 3. időtartama: az Ön hozzájárulásának visszavonásáig;
 4. során kezelt személyes adatok köre: az Önről a Szolgáltatás tárgyát képező eseményen készült képmás, kép- és hangfelvétel;
 5. során a személyes adatok címzettjei, a címzettek kategóriái: a fenti d) pontban felsorolt képmás, kép- és hangfelvétel a Vowfully Weboldalán és az a) pontban felsorolt közösségi média oldalain kerül közzétételre, amelyek tekintetében a Vowfully a következő adatfeldolgozókat veszi igénybe: 
 1. során automatizált döntéshozatal, ideértve a profilalkotást is, történik-e: nem.

A jelen pontban részletezett személyes adatok Érintett általi szolgáltatására nem áll fenn jogszabályi vagy szerződéses kötelezettség.

5.9. Kapcsolattartói adatok kezelése

Az adatkezelés

 1. célja: a Vowfully által a Szolgáltatások nyújtásához igénybe vett alvállalkozókkal, szállítókkal és egyéb szolgáltatókkal (az „Alvállalkozók”) szerződések megkötése és teljesítése és az Alvállalkozókkal a szerződésekkel összefüggésben folytatott kommunikáció;
 2. jogalapja: az Alvállalkozó és a Vowfully jogos érdeke [GDPR 6. cikk (1) f)];
 3. időtartama: a szerződés megszűnésétől számított öt (5) év;
 4. során kezelt személyes adatok köre: az Alvállalkozók kapcsolattartóinak neve, személyazonosító adatai, elérhetőségei (e-mail cím, telefonszám);
 5. során a személyes adatok címzettjei, a címzettek kategóriái: a személyes adatok harmadik személyek részére nem kerülnek továbbításra;
 6. során automatizált döntéshozatal, ideértve a profilalkotást is, történik-e: nem.

A jelen pontban részletezett személyes adatok Érintett általi szolgáltatására nem áll fenn jogszabályi vagy szerződéses kötelezettség. 

5.10. Sütik (Cookie-k) használata

A Weboldalunk cookie-kat használ. Az általunk használt cookie-k típusairól, funkcióikról, az adatkezelés céljáról, a cookie-k által gyűjtött adatokról és a cookie-k megőrzési idejéről a Vowfully Cookie Tájékoztatójában olvashat bővebben.

 • Milyen adatfeldolgozót veszünk igénybe?

A személyes adatok kezelése során a Weboldalat üzemeltető informatikai szolgáltatót, mint adatfeldolgozót vesszük igénybe: Magyar Hosting Kft. (székhelye: 1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22.; adószám: 23495919-2-41; cégjegyzékszám: 01-09-968314, web: https://www.mhosting.hu/ ; e-mail: info@mhosting.hu; tel: +36 1 700 2323). 

Más szervezetekhez hasonlóan mi is igénybe veszünk külső szolgáltatót (szolgáltatókat) folyamataink támogatására, ideértve különösen a számlázást, hírlevél szolgáltatást, illetve a Weboldalunk látogatottságát figyelemmel kísérő és a felhasználói élmény fejlesztését célzó szolgáltatásokat. Az ilyen szolgáltatások igénybevétele során előfordulhat, hogy a szolgáltató(k) mint adatfeldolgozó(k) időlegesen hozzáférhet(nek) az Ön személyes adataihoz vagy ideiglenesen tárolhatják azokat, kizárólag a Vowfully részére történő szolgáltatás nyújtása érdekében. A jelen Tájékoztatóban felsorolt adatkezelési tevékenységeinkhez igénybe vett adatfeldolgozók köréről a fenti 5. pontban az egyes tevékenységeknél részletes információt talál. 

 • Adatvédelmi jogok és jogorvoslati lehetőségek

A GDPR 15-21. cikkei alapján Ön jogosult arra, hogy a személyes adatai tekintetében:

 1. a) a személyes adatokhoz hozzáférjen;
 2. b) a személyes adatok helyesbítését kérje;
 3. c) a személyes adatok törlését kérje;
 4. d) a személyes adatok kezelésének korlátozását kérje;
 5. e) tiltakozzon a személyes adatai kezelése ellen;
 6. f) a személyes adatokat megkapja és azokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa, amennyiben ennek jogszabályi előfeltételei fennállnak;
 7. g) amennyiben a személyes adatok kezelésére hozzájárulása alapján kerül sor, úgy hozzájárulását bármikor visszavonhatja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

Ön a fenti jogok gyakorlására vonatkozó kérelmét az 1. pontban megjelölt elérhetőségekre küldheti el. A Vowfully indokolatlan késedelem nélkül, de általában a kérelem beérkezésétől számított egy (1) hónapon belül nyújt tájékoztatást a kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Amennyiben a Vowfully nem tesz intézkedéseket, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy (1) hónapon belül nyújt tájékoztatást az intézkedés elmaradásának okairól. Amennyiben Ön nem ért egyet a válasszal vagy intézkedéssel, akkor jogorvoslati lehetőségek állnak rendelkezésére. A Vowfully minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Kérésre a Vowfully tájékoztatást ad a címzettekről.

6.1. Hozzáférés joga

Ön jogosult arra, hogy a Vowfullytól visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz hozzáférést kapjon, valamint tájékoztatást kapjon a kezelésükkel kapcsolatos körülményekről. A kért tájékoztatás többek között a következő adatokra terjedhet ki: az adatkezelés céljai; a személyes adatok kategóriái; azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat a Vowfully közölte, vagy közölni fogja; a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama; illetve amennyiben az adatokat nem közvetlenül Öntől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ.

6.2. Helyesbítés

Ön jogosult arra, hogy kérésére a Vowfully mint adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatokat, vagy hiányos személyes adatait kiegészítse.

6.3. A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)

Ön jogosult arra, hogy kérésére a Vowfully indokolatlan késedelem nélkül törölje a személyes adatait, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 1. a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat a Vowfully kezelte;
 2. b) Ön visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 3. c) Ön tiltakozik az adatkezelés ellen és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
 4. d) ha a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
 5. e) ha a személyes adatokat jogszabály alapján törölni kell.

Az adatot a Vowfully nem törli, amennyiben az adatkezelés a következő okok valamelyikéből szükséges: (i) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; (ii) a személyes adatok kezelését előíró jog szerinti kötelezettség teljesítése céljából; (iii) vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges.

6.4. Az adatkezelés korlátozásához való jog

Ön jogosult arra, hogy kérésére a Vowfully korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 1. a) Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy a Vowfully ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
 2. b) az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 3. c) a Vowfullynak már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 4. d) Ön tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Az adatkezelés korlátozása estén a korlátozással érintett személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Ön hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Európai Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni. A korlátozás feloldásáról a Vowfully előzetesen tájékoztatja Önt.

6.5. A tiltakozáshoz való jog

Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a Vowfully jogos érdekén alapuló kezelése ellen. Ebben az esetben a Vowfully a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

 • Az Ön rendelkezésére álló jogorvoslati lehetőségek

Ha nem ért egyet az intézkedésünkkel vagy válaszunkkal, vagy úgy gondolja, hogy jogai sérültek, az alábbi jogorvoslati lehetőségeket veheti igénybe:

 • Ön panaszt tehet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál, amelynek elérhetőségei az alábbiak:

székhelye: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.
levelezési címe: 1363 Budapest, Pf. 9.
e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
telefonszám: +36 1 391 1400
fax: +36 1 391 1410

 • Ön a Vowfully székhelye alapján illetékes Fővárosi Törvényszéken, vagy az Ön lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszéken pert indíthat. A törvényszékek listája elérhető a következő linken: https://birosag.hu/torvenyszekek
 • Alkalmazhatóság

A jelen tájékoztató 2021. [július 15]. napjától visszavonásig érvényes. 

Fenntartjuk a jogot arra, hogy a tájékoztatót bármikor módosítsuk. Amennyiben a módosítások eredményeképpen előálló helyzet nem áll összhangban a hozzájárulás megadásakor fennálló helyzettel, akkor újra megkereshetjük Önt a hozzájárulásának megerősítése érdekében. Amennyiben ezt nem teszi meg, úgy a személyes adatai kezelését megszüntetjük, a személyes adatait töröljük. 

[Tájékoztató vége]https://www.mhosting.hu/23495919-2-4101-09-968314